1. OSNOVNI PODACI O KATALOGU
Odluka o ustrojstvu kataloga informacija Društva:................................................................................................................Odluka
Naziv tijela javne vlasti: ....................................Županijske ceste zagrebačke županije
Datum prve objave kataloga:...................................................................20.04.2014.g.
Katalog je dostupan na adresi: ...................................................................www.zczz.hr
 
 2. PODACI O ŽUPANIJSKIM CESTAMA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
O nama A
Struktura vlasništva i upravljanja A
Unutarnji ustroj Županijskih cesta d.o.o. A
Poslovanje A
Politika kvalitete A
Politika sponzorstva i donacija A
Tablica sponzorstva i donacija A
Opće informacije o sponzorstvu A
Obrazac za prijavu - sponzorstvo A
Antikorupcijski program A
Etički kodeks A
Izjava o misiji, viziji i ciljevima A
Pravilnik o postupku nabave A
 
 3. a) Akti Skupštine i Nadzornog odbora B
     b) Izjava o osnivanju Društva B
.
 4. Način ostvarivanja prava na pristup informacijama A
a) Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegova zamjenika A
b) Odluka o ustrojstvu kataloga informacija A
c) Podnošenje zahtjeva za pristup informacija: uputa A
d) Preuzimanje formulara zahtjeva A
e) Zahtjev za ponovnu uporabu informacija A
f) Preuzimanje formulara ponovnog zahtjeva A
g) Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija A
.
 5. Dostupnost (namjena i način davanja):
"A" Informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva (putem internetske stranice Društva).
"B" Informacije dostupne na zahtjev korisnika prava na informaciju
.